Bilde uten navn

Kjøps- og leveringsbetingelser

15. Mai, 23

Vi gjør alt vi kan for at du skal ha en god opplevelse når du handler i nettbutikken vår. Her er alt du trenger å vite om betaling, frakt, leveringsbetingelser og retur.

Betingelsene på denne siden er det våre kunder aksepterer ved å gjøre et kjøp i vår nettbutikk. 


1. Generelle betingelser

For informasjon om dine lovbestemte rettigheter som forbruker henvises til:

Forbrukerkjøpsloven

Avtaleloven

Angrerettloven

Markedsføringsloven

Personopplysningsloven

E-handelsloven


2. Avtale og parter

Avtalen mellom kjøper (deg som kunde) og selger (Mester Grønn) består av opplysningene Mester Grønn gir om kjøpet i nettbutikken, eventuell direkte korrespondanse mellom partene, samt disse kjøpsvilkårene. Ved motstrid mellom opplysningene Mester Grønn har gitt om kjøpet, eller i direkte korrespondanse mellom partene og kjøpsvilkårene, gjelder korrespondansen mellom partene og opplysningene gitt i nettbutikken før kjøpsvilkårene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Selger:

Mester Grønn AS / Mestergronn.no

Org.nr: NO 933 944 522

Adresse: Gjellebekkstubben 7, 3420 Lierskogen 

Telefon: 32 22 09 00 

Epostadresse: post@mestergronn.no


3. Bestilling

Bestilling gjøres på nettstedet mestergronn.no. Se våre bestillingsfrister her.

Etter fullført bestilling blir ordrebekreftelse sendt til kjøpers oppgitte e-postadresse. 

Dersom bestilt produkt ikke er tilgjengelig eller utsolgt forbeholder vi oss retten til å erstatte det med en tilsvarende vare. Vi kontakter deg dersom erstatningsvaren har store avvik fra opprinnelig bestilling. Oppnår ikke Mester Grønn kontakt med deg innen bestillingsfristen, vil anbefalt erstatningsprodukt bli levert.


4. Priser og betaling

Alle priser i nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader ved ordrebekreftelsen. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering m.m. 

Det er prisen på kjøpstidspunktet som er gjeldende. Prisen i nettbutikk kan i noen tilfeller avvike fra butikk.

Inneholder leveransen flere kollier eller tunge varer, kan ekstra fraktkostnad tilkomme. 

For å benytte seg av tilbud via Mester Grønn sin kundeklubb må kunden logge seg inn på mestergronn.no.  

Som kunde opparbeider man seg ikke Trumf-bonus på handler i nettbutikken, dette gjelder kun fysisk butikk. 

I Mester Grønn sin nettbutikk kan du betale med Visa, MasterCard og Vipps.


5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Mester Grønn har mottatt bestillingen din. Partene er likevel ikke bundet av avtalen hvis det er skrevet inn noe i bestillingen, eller tilbudet fra Mester Grønn som åpenbart er feil.


6. Endring og kansellering av ordre

Ønsker du å endre eller kansellere en ordre må dette komme i god tid før bestillingsfrist er gått ut, og før produktet er laget og pakket. Er produktet laget, pakket og overlevert bud er det for sent å kansellere. Mester Grønn kan i noen tilfeller belaste kunde for et kanselleringsgebyr. 

Ved store volum og spesialbestillinger ut over vårt standard sortiment på mestergronn.no må kanselleringen skje syv dager før avtalt levering.  


7. Levering og forsinkelser

Mester Grønn leverer via eksterne budselskap. Opplysninger om bestiller blir ikke delt med budselskapet. Budene leverer til dør eller til resepsjon. Budene har ikke adgang til å gå inn i kontorfellesskap eller private hjem uten at dette er avtalt på forhånd.

Vi oppfordrer til å gi beskjed til mottaker at de vil motta en hilsen. De fleste steder i landet vil mottaker motta sms fra budselskapet når leveransen er på vei. Varselet oppgir ikke hvem avsender er eller hvilket produkt de skal motta. 

Der Bring Courier & express leverer vil mottaker få pushvarsel ved bestillingstidspunkt dersom mottaker har Posten-appen installert på sin smarttelefon. Varselet oppgir ikke hvem avsender er, hvilket produkt de skal motta eller når leveranse kommer. 

I de tilfeller der bestiller og mottaker ikke har samme adresse, er det bestiller som er ansvarlig for at mottaker befinner seg på den adressen som er oppgitt i bestillingen. Mester Grønn tar ikke ansvaret for feilleveranser forårsaket av feil oppgitt adresse eller telefonnummer i bestilling. 

Din ordre inkluderer ett leveringsforsøk. Dersom mottaker ikke er til stede på avtalt leveringstidspunkt, vil budet vurdere om det er forsvarlig å sette igjen leveransen ved dør. Leveransen vil ikke bli satt igjen utenfor leilighetskomplekser, boligblokker eller steder hvor den kan skades av værforhold (som for eksempel kuldegrader) eller bli stjålet. Det er kundens ansvar å holde adkomstvei opplyst og fri for hindringer som snø, is, busker og annet.

Om det ikke er forsvarlig å hensette leveransen, vil den tas i retur til butikk. Den må da enten hentes i en av våre definerte returbutikker, eller du må betale for ny fraktkostnad. Det gjelder også hvis mottaker oppholder seg på en annen adresse og ønsker leveransen dit. Bestiller vil bli kontaktet så snart varsel om retur eller feil i levering foreligger. Dette skjer som regel virkedagen etter leveringsforsøk. 

Ved høytider og merkedager kan angitt leveringstidspunkt avvike på grunn av stor pågang hos budselskap. Bestiller må da påregne at levering kan skje på et senere tidspunkt.


7.1. Levering til begravelse, bisettelse eller urnenedleggelse

Ved levering til begravelse leverer budet direkte til seremonistedet i god tid før seremonien starter. Det er begravelsesbyråene som har ansvar for plassering av blomst, opplesning av hilsen og distribusjon av kort til pårørende

Mester Grønn leverer ikke på gravplassen/kirkegården ved urnenedleggelser. Bestillinger til urnenedleggelser må hentes i butikk eller bestilles som ordinær levering til privatperson.


7.2. Levering til kontor, sykehus, hotell og lignende

For levering til kontorbygg vil budet kun levere til resepsjon/mottak/vakt. Våre bud har ikke adgang til å distribuere blomster internt i kontorbygg. Mester Grønn tar ikke ansvar for viderelevering til mottaker når blomstene må leveres i resepsjon/mottak/vakt. Risikoen for varene går over til bestiller ved utlevering.

Det er mange avdelinger på sykehus som er blomsterfrie og vil avvise levering. Bestiller må vite at pasienten eller gjesten er til stede ved leveringstidspunktet, samt avdeling/rom må oppgis i bestilling. Mester Grønn kan ikke refundere beløpet hvis pasienten eller gjesten ikke kan motta leveransen eller den avvises.


7.3. Henting av varer i butikk/klikk og hent

Dersom kunden har valgt å hente varer i butikk, vil bestillingen klargjøres ved den butikken som er avtalt på bestillingstidspunktet, og til angitt tid på ordrebekreftelsen. 

Ved manglende henting vil Mester Grønn kontakte bestiller. Mester Grønn tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet på den opprinnelige bestilte hentedato. Risikoen for varene går over til kunden ved utlevering.


8. Reklamasjon

Ved reklamasjon på, eller spørsmål til, bestillinger vil Mester Grønn alltid forholde seg til kjøper som har bestilt og betalt for leveransen.

Reklamasjoner på kjøp gjennom Mester Grønn sin nettbutikk er regulert i forbrukerkjøpsloven. Blomster og planter regnes som ferskvare og byttes kun om kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Se vår kvalitetsgaranti.

Potter og interiørartikler: 

Alle reklamasjoner skal være Mester Grønn i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 år etter at kunden mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven §27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til kundeservice. Kontakt kundeservice for spørsmål knyttet til reklamasjon. 


9. Angrerett

Mester Grønn forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel blomster og planter, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Blomster og planter regnes som ferskvare og byttes kun om kvaliteten ikke er tilfredsstillende ref angrerettloven §22.

For varer som inngår i angrefristloven, som potter og interiørartikler m.m., gjelder følgende:

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle Mester Grønn på en utvetydig måte via brev eller epost: 

Du kan bruke angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. Angrerettskjema finner du her 

For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at kunden sender meldingen om at kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom kunden angrer kjøp av varer, skal Mester Grønn tilbakebetale alle betalinger Mester Grønn har mottatt fra kunden, herunder leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Mester Grønn mottar melding om kundens beslutning om å gå fra denne avtalen. Mester Grønn foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen. I alle tilfeller vil kunden ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Mester Grønn kan holde tilbake tilbakebetalingen til Mester Grønn har fått tilbake varene, eller til kunden har lagt frem dokumentasjon om at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kunden må returnere varene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet Mester Grønn om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Kontakt kundesenteret for spørsmål tlf 800 80 111.


10. Kundens plikter

Alle kunder er ansvarlig for kjøp som gjøres i Mester Grønn nettbutikk. Varehenting eller varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til Mester Grønn etter rutine beskrevet i punkt 8. reklamasjon.


11. Ekstraordinære forhold

Mester Grønn er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Mester Grønn kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Mester Grønn sin kontroll, og som Mester Grønn ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Mester Grønn er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Mester Grønn side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34


12. Force majeure

Er Mester Grønn forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mester Grønn fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


13. Forbehold

Mester Grønn forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tide gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Mester Grønn ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer, har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. 

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.  


14. Behandling av personopplysninger

All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket, retningslinjer gitt av Datatilsynet vår personvernerklæring. Kunder kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om seg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. 


15. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Mester Grønn forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms med informasjon om levering. I tillegg vil kundens samtykke til dialog gitt til Mester Grønn være styrende for hvilken ytterligere kommunikasjon kunden mottar fra Mester Grønn. Disse samtykkene kan administreres på min side på mestergronn.no.


16. Opphavsrett og merkekjennetegn

Mester Grønn sin logo er et registrert varemerke av Mester Grønn AS.

Alt innhold på disse nettsidene er Mester Grønn AS eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Mester Grønn AS.

Vi tror du også vil lese dette